زلال

زلال که باشی سنگ های کف رودخانه ات را می بینند،

بر می دارند و نشانه می روند درست به سمت خودت!!!

این است رسم دنیای امروز ما !…

زمانی که با همه رو راست باشی در مواقع ناراحتی با آن اشخاص از صداقتت علیه خودت استفاده می کنند و به تو آسیب می زنند.

پدر مادر

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/11/159.jpg

مقدس ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻥ ﺩﻧﯿﺎ ، ﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﺍﺳﺖ ، ﻧﻪ ﻭﺍﺗﯿﮑﺎﻥ ، ﻧﻪ ﺑﯿﺖ
ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﻭ ﻧﻪ ﺗﺒﺖ …
ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺣﺮﻣﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ !!!

عقاب

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/82-1.jpg

مانند یک عقاب باشید…
وقتی باران میبارد همه پرندگان به سوی پناهگاه پرواز می کنند بجز عقاب که برای دور شدن از باران در بالای ابرها به پرواز در می آید …
مشکلات برای همه وجود دارند اما طرز بر خورد با آن است که باعث تفاوت می گردد …

بلند پرواز باشید…

 

دوری و دوستی

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/51-1.jpg

ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ : “ﺩﻭﺭﻱ ﻭ ﺩﻭﺳــــﺘﻲ”
ﻳﺎ ﻃﻌــــﻢ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﻧﭽﺸﻴـﺪﻩ ﺍﻧﺪ
ﻳﺎ ﺩﺭﺩ ﺩﻭﺭﻱ ﻧﮑﺸﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ . . .

دوری و دوستی واژه ایست برای سرد شدن رابطه ها و درد کشیدن از آن دوری. دوری هرگز علاقه را تشدید نمی کند و بلعکس آن را سرد و سردتر و دردناکتر می کند.

زندگی ام

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/47.jpg

از همان روزی که پایت را از زندگی ام پس کشیدی
زندگی ام دگر پا نگرفت !

بعد از رفتنت از زندگیم دیگر توانایی کارای خود را با ذهن آرام ندارم و نمیتوانم به خوبی فکر کنم و تو را در لحظه لحظه زندگی به تصویر نکشم