زندگیزندگی

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2017/01/160.jpg

زندگی یك مسابقه و رقابت نیست پس دلیلی هم برای مقایسه خودت با دیگران وجود ندارد.