مارتین لوترکینگ

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/72-1.jpg

آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت مبدل شود که همه‌ی انسان‌ها برابرند. (مارتین لوتر‌کینگ)

در جایی خواندم هرگز برابری با عدالت یکی نیست چه بسا برابری هایی که عدالت را زیر سوال برده اند.