پلیس

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/54-2.jpg

پلیسه به یارو میگه :
گواهینامه داری؟
میگه :
بزار داشبورد رو ببینم شانس بیاری که داشته باشم ، کارت راه بیفته !

پلیسی که به قصد جریمه در کنار خودرویی می ایستد و درخواست گواهینامه می کند و و با جوابی طنز برخورد می کند.