ساحل

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/09/18-1.jpg

مثل ساحل آرام باش…
خواهی دید که دیگران
مثل دریا بی قرارت می شوند

همچون صخره های ساحل باید مقاوم بود و در مقابل سختی ها نشکست ولی هر چقدر هم که سر سختی کنی آخر شکل موج ها خواهی شد.