کوزه و روزی خدا

کوزه و روزی خدا

به حکیمی گفتند:

از زور گرسنگی مجبورشدیم کوزه سفالین یادگار سیصد ساله ی
اجدادمان رابفروشیم

حکیم گفت:
خدا روزیتان را سیصدسال پیش کنار گذاشته و اینگونه ناسپاسی میکنید⁉️

@axmax98

دروغ

دروغ

هر ردپای آهویی را که دیدی دنبال نکن!!!
این روزها زیادند گرگ هایی که

با کفش آهو راه میروند…

الکساندر دوما

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/76.jpg

زندگی بسیار مسحور کننده است فقط باید با عینک مناسبی به آن نگریست. (دوما)

بعضی وقت ها زندگی شیرین است اما ما شیرینیش را احساس نمی کنیم چون زاویه ی دیدمان مشکل دارد گاهی یک حرکت کردن کوچک باعث می شود تا بتوانیم دوباره زیبا ببینیم.