خواب

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/09/10.jpg

چند شبیست كه بی اجازه
به خوابم می آیی
خوابم را رنگی میکنی
ولی روزم را سیاه …!

همواره شبانه روز به تو می اندیشم به این امید که شبانه باز هم تو را در خواب ببینم و دوباره حالم بشود همان که دیروز بود بدتر از قبل ……