عقاب

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/82-1.jpg

مانند یک عقاب باشید…
وقتی باران میبارد همه پرندگان به سوی پناهگاه پرواز می کنند بجز عقاب که برای دور شدن از باران در بالای ابرها به پرواز در می آید …
مشکلات برای همه وجود دارند اما طرز بر خورد با آن است که باعث تفاوت می گردد …

بلند پرواز باشید…

 

گلفروش

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/49-1.jpg

بیچاره گل فروش
تنها کسی است که ، وقتی با گل وارد خانه میشود همه غمگین میشوند . . .

گل فروشی که با فروش گلهای خود روزی خانواده را کسب می کند وقتی با گلهای فروخته نشده به خانه باز گردد ناراحتی را در چهره شان می توان دید.

پلیس

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/54-2.jpg

پلیسه به یارو میگه :
گواهینامه داری؟
میگه :
بزار داشبورد رو ببینم شانس بیاری که داشته باشم ، کارت راه بیفته !

پلیسی که به قصد جریمه در کنار خودرویی می ایستد و درخواست گواهینامه می کند و و با جوابی طنز برخورد می کند.

خدا

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/101-1.jpg

کاش گاهی خدا از پشت ابرها میآمد…

گوشم رو محکم میگرفت و داد میزد:

آهـای بگیر بشین!

اینقدرغر نزن …! همینی که هست!

بعد یه چشمک میزد و آروم تو گوشم میگفت:

همه چی درست میشه…!

دوری و دوستی

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/51-1.jpg

ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ : “ﺩﻭﺭﻱ ﻭ ﺩﻭﺳــــﺘﻲ”
ﻳﺎ ﻃﻌــــﻢ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﻧﭽﺸﻴـﺪﻩ ﺍﻧﺪ
ﻳﺎ ﺩﺭﺩ ﺩﻭﺭﻱ ﻧﮑﺸﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ . . .

دوری و دوستی واژه ایست برای سرد شدن رابطه ها و درد کشیدن از آن دوری. دوری هرگز علاقه را تشدید نمی کند و بلعکس آن را سرد و سردتر و دردناکتر می کند.