دوستت دارم

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2017/01/136.jpg

نه طبق ِ مُد دوستت دارم

نه به حکم سنت!

همه چیز بنا بر فطرت است

“خوب ها”

دوست داشتنی اند مثل

” تـــــــــــو “

زندگیزندگی

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2017/01/160.jpg

زندگی یك مسابقه و رقابت نیست پس دلیلی هم برای مقایسه خودت با دیگران وجود ندارد.

حسرت

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/12/92.jpg

بدترین حسرتی که در زندگی میخوریم
از کارهای خطایی که مرتکب شده ایم ، نیست…
بلکه از این است که…
چرا کارهای درست را برای کسی که لیاقتش را نداشته
انجام داده ایم …